2020-02-21, 0:58 AM  
Ви увійшли як Гість | Група Гости | RSS      


Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

             1. Загальні положення

 1.1. Драбівська районна бібліотека (далі – Бібліотека) – є комунальним закладом культури, який заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, що перебувають в управлінні Драбівської районної ради.

1.2. З питань основної діяльності Бібліотека підпорядкована, підзвітна та підконтрольна відділу культури та туризму райдержадміністрації.

1.3. Юридична адреса Бібліотеки: 19800 смт. Драбів, вул. Леніна, 40.

1.4. Найменування повне: Драбівська районна бібліотека.

1.5. Найменування скорочене: ДРБ.

             2. Юридичний статус Бібліотеки

 2.1. Бібліотека є юридичною особою. Бібліотека набуває статусу юридичної особи з дня її реєстрації.

2.2. Бібліотека здійснює свою діяльність на основі та відповідно до Конституції України,  Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», інших законодавчих актів України та цього Статуту.

2.3. Бібліотека має печатку, штамп зі своїм найменуванням.

2.4. Бібліотека має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному суді.

2.5. Бібліотека несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством.

2.6. Перевірку діяльності Бібліотеки можуть здійснювати органи, які уповноважені чинним законодавством у межах, наданих їм законодавством повноважень.

2.7. У разі зміни форми власності або назви Бібліотеки її перереєстрація здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

          3. Мета та основні напрямки діяльності

          З метою гуманізації та інформатизації суспільства, відродження національної культури суверенної демократичної держави України і соціально-культурного розвитку Драбівського району Бібліотека:

-         Виконує роль головної бібліотеки регіону і є інформаційним, культурним, освітнім закладом;

-         Формує універсальний за складом бібліотечний фонд з урахуванням пріоритетів суверенної України в координації з іншими бібліотеками району. З максимальною повнотою збирає краєзнавчу літературу;

-         Поповнює свій фонд документами шляхом комплектування в установленому порядку;

-         Веде облік, науково обробляє і систематизує всі види видань, які надійшли до фонду, розкриває їх за допомогою довідково-інформаційних матеріалів та електронного каталогу, здійснює обробку інформації;

-         Здійснює вилучення з бібліотечних фондів документів у порядку, визначеному Міністерством культури і мистецтв України;

-         Веде книгообмін з бібліотеками України, отримує літературу в дар;

-         Забезпечує загальнодоступність до бібліотечних фондів і безплатне обслуговування різними формами, якими є абонемент, читальний зал, дистанційне обслуговування засобами телекомунікації;

-         Розвиває дозвільні форми роботи і організовує роботу клубів за інтересами, проводить прем’єри книг, виставки книг, читацькі конференції тощо;

-         Реалізує повне й оперативне задоволення конкретних інформаційних потреб науки і виробництва, культури і мистецтва;

-         Забезпечує доступ до світових інформаційних ресурсів;

-         Сприяє формуванню і розвитку читацьких інтересів та запитів, веде роботу по вихованню культури читання, опануванню бібліотечно-бібліографічними знаннями;

-         Здійснює господарську діяльність, встановлює перелік платних послуг;

-         Координує діяльність бібліотек району, надає їм методичну допомогу, аналізує стан бібліотечного обслуговування населення району й прогнозує його розвиток;

-         Має право утворювати громадські ради;

-         Організовує підвищення кваліфікації бібліотекарів району, проводить семінари, практикуми, школи передового досвіду та ін.;

-         Проводить самостійно і спільно з іншими установами соціологічні дослідження, бере участь у національних соціологічних дослідженнях у галузі бібліотекознавства і впроваджує їх результати у практику;

-         Розробляє і видає за планом або за замовленням інформаційні та бібліографічні видання краєзнавства, а також  з актуальних питань сьогодення, матеріали про передовий досвід бібліотечної роботи;

-         Впроваджує комп’ютеризацію,засоби автоматизації і механізації, НОП у практику роботи бібліотеки і бібліотек району.

 4. Обов’язки та права Бібліотеки

4 .1. Обов’язки Бібліотеки:

 -         Бібліотека своєю діяльністю забезпечує реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлене Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

-         Бібліотека обслуговує користувачів бібліотеки згідно з правилами користуванням бібліотекою, розробленими на основі типових  правил.

-         Використання бібліотекою відомостей про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою крім наукової, без їх згоди не допускається.

-         Бібліотека забезпечує належне зберігання, несе відповідальність за облік, включення до автоматизованих баз даних, а також державну реєстрацію особливо цінних та рідкісних видань.

-         Бібліотека не має права вилучати та реалізовувати документи віднесені до цінних і рідкісних видань, крім випадків передбачених законодавством.

-         Бібліотека зобов’язана звітувати про свою діяльність перед своїми засновниками та громадськістю.

-         Бібліотека зобов’язана виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.

 

4.2. Права бібліотеки

 

         Бібліотека має право самостійно:

-         визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;

-         здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному законодавством, рахунки в установах банків, встановлювати перелік платних послуг;

-         визначати джерела комплектування своїх фондів;

-         встановлювати пільги для окремих категорій користувачів Бібліотеки;

-         визначати при наданні користувачам документів розмір компенсації шкоди, заподіяної користувачами Бібліотеки, у тому числі пені за порушення термінів користування документами;

-         визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами;

-         одержувати обов’язковий примірник документів, що видаються  на території регіону;

-         вилучати та реалізовувати документи зі своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів;

-         здійснювати у встановленому порядку  співробітництво з бібліотеками та іншими установами і організаціями, брати участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи;

-         здійснювати іншу діяльність на виконання  статутних завдань, яка не суперечить законам.

Бібліотека має право на захист  створених нею баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності Бібліотеки згідно із законодавством.

         5. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та майнові права Бібліотеки

 5.1. Основним джерелом фінансування Бібліотеки є кошти районного бюджету. Суми витрат на поповнення бібліотечних фондів у місцевому бюджеті виділяються окремим рядком.

5.2. Додаткове фінансування Бібліотеки здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних, за рахунок коштів, одержаних Бібліотекою від господарської діяльності, надання платних послуг, пожертвувань, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством. Розмір коштів, що надходять з додаткових джерел фінансування, не підлягає обмеженню, ці кошти не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і можуть використовуватися включно на здійснення статутної діяльності Бібліотеки (придбання літератури, технічних засобів, оплати працівників тощо).

5.3. Майно Бібліотеки є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні Драбівської районної ради і закріплюється за Бібліотекою на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Бібліотека володіє та користується майном згідно з чинним законодавством.

5.4. Розширення, оновлення, реконструкція основних фондів, об’єктів виробничого призначення здійснюється за рахунок бюджетних та власних коштів Бібліотеки за узгодженням з відділом культури і туризму райдержадміністрації відповідно до кошторису витрат.

5.5. Бібліотека має право здавати майно та приміщення в оренду юридичним і фізичним особам з дозволу районної ради.

5.6. Бібліотека має право списувати майно з балансу у встановленому законодавством порядку.

5.7. Бібліотека має право по узгодженню з відділом культури замовляти проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, поточний ремонт і реконструкцію з врахуванням розширення служб.

5.8. Земельна ділянка, на якій розташована Бібліотека надана їй у безстрокове користування відповідно до земельного законодавства.

5.9. Бібліотека має право самостійно розпоряджатися відповідно до законодавства доходами від господарської діяльності у тому числі від надання платних послуг майном, придбаним за рахунок цих коштів.

5.10. Бібліотека звільняється від оподаткування доходів, отриманих від надання платних послуг.

            6. Соціальні гарантії працівників ДРБ

 6.1. На працівників ДРБ поширюється гарантії, встановлені законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне забезпечення.

6.2. Працівникам ДРБ можуть встановлюватись надбавки та доплати в межах  затвердженого фонду оплати праці згідно чинного законодавства.

6.3. Працівники ДРБ мають право на отримання допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі посадового окладу, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових витань та доплату за вислугу років.

          7. Управління Бібліотекою

 7.1. Управління Бібліотекою здійснює завідувач на принципах одноособовості.

7.2. Завідувач призначається на посаду та звільнюється з посади наказом начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації.

7.3. Завідувач:

- самостійно вирішує питання діяльності Бібліотеки за напрямами роботи згідно зі Статутом;

- забезпечує дотримання чинного законодавства і державної дисципліни всіма працівниками Бібліотеки, створення необхідних умов для збереження державної власності, ефективного використання ресурсів Бібліотеки для розв’язання завдань, що стоять перед нею, колегіально, гласно вирішує питання творчо-виробничої діяльності і соціального розвитку колективу;

- організовує роботу, несе повну відповідальність за її стан і діяльність;

- видає розпорядження, накази спрямовані на здійснення основних задач Бібліотеки, виконання технологічних процесів, які обов’язкові для виконання всіма працівниками;

- встановлює структуру Бібліотеки, штатний розклад, затверджує документи, які регламентують її діяльність у відповідності до чинного законодавства;

- розпоряджається коштами і майном Бібліотеки згідно з чинним законодавством і даним Статутом, проводить від імені Бібліотеки грошові операції, підписує грошові документи, укладає договори, організовує і контролює облік та збереження бібліотечних фондів, іншого майна Бібліотеки, а також бухгалтерський облік і звітність;

- здійснює прийом, звільнення та переміщення працівників згідно з законодавством про працю, заохочення або накладання на них дисциплінарних стягнень у встановленому порядку;

- проводить преміювання працівників безпосередньо зайнятих виконанням платних послуг і тих, хто сприяє їх здійсненню згідно діючого законодавства;

- самостійно призначає заступників, керівників структурних підрозділів. Розподіляє обов’язки між ними;

- представляє Бібліотеку  в державних установах та інших організаціях згідно з чинним законодавством.

 7.4. Обов’язки працівників Бібліотеки визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями, чинним законодавством і даним Статутом.

7.5. Повноваження трудового колективу Бібліотеки реалізуються загальними зборами (конференцією) на підставі  Колективного договору. Працівники Бібліотеки користуються соціальними гарантіями передбаченими законодавством.

          8.  Затвердження, реєстрація, зміни до Статуту

 8.1. Статут, доповнення та зміни до нього, що формуються у вигляді доповнень, або нової редакції затверджуються рішенням Засновника.

8.2. Статут та зміни до нього реєструються до чинного законодавства України.

8.3. Зміни до Статуту районної бібліотеки набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

8.4. Усі, відповідним чином посвідчені, примірники Статуту мають однакову юридичну силу та зберігаються у відділі культури і туризму райдержадміністрації, завідувача районної бібліотеки, державних органах які провели реєстрацію.

         9. Припинення діяльності районної  бібліотеки та її реорганізації

 9.1. Ліквідація і реорганізація районної бібліотеки проводиться за рішенням Органу управління майном, рішенням суду чи арбітражного суду.

9.2. При реорганізації і ліквідації районної  бібліотеки звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.3. Ліквідація районної бібліотеки здійснюється ліквідаційною комісією яка утворюється органом управління майном або судом.

9.4. Районна бібліотека вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Годинник      

Пошук

Календар       

«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Оголошення       


Copyright MyCorp © 2020

Зробити безкоштовний сайт з uCoz